Ansøgningsproces for nye lægemidler og nye indikationer

Medicinrådet behandler ansøgninger om nye lægemidler og nye indikationer. Her kan du læse mere om ansøgningsprocessen

Om ansøgningsprocessen

Medicinrådet vurderer ansøgninger om nye lægemidler og nye indikationer på 12 uger fra indsendelse af en endelig ansøgning. Dog kan lægemidler med ingen klinisk merværdi vurderes i en kortere proces på syv uger: Proces for Medicinrådets vurdering af lægemidler, der ikke har klinisk merværdi

Hvis en ansøger ønsker en vurdering af et lægemiddel, der ikke har klinisk merværdi, skal følgende tekst fremsendes til Medicinrådet i den indledende dialog:

Ansøger vurderer, at det nye lægemiddel ikke har klinisk merværdi sammenlignet med komparator eller standardbehandling, og dermed kan indgå i Medicinrådets hurtigere proces på syv uger. Ansøger påtager sig ansvaret for, at lægemidlet under processen kan kategoriseres anderledes, og dermed skal indgå i et sædvanligt procesforløb på 12 uger. 


INDLEDENDE DIALOGMØDE

Virksomheder med nye lægemidler/nye indikationer kan bede om et indledende dialogmøde med sekretariatet. Mødet kan tidligst finde sted ved dag 150 (dag 56 for nye indikationer) i godkendelsesprocessen i EMA.

Henvendelsen skal sendes til Medicinrådets sekretariat (medicinraadet@medicinraadet.dk) og indeholde:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Lægemidlets generiske navn
  • Forventet indikation
  • Virkningsmekanismen
  • Forventet tidspunkt for at EMA anbefaler at godkende lægemidlet (positive opinion)
  • Forventet ansøgningstidspunkt
  • Forventet udleveringsgruppe
  • Oplysninger om relevante publicerede kliniske studier (titel, forfatter, årstal, tidsskrift)

På mødet orienterer sekretariatet om Medicinrådets proces og metode, og de indsendte oplysninger drøftes.

FORELØBIG ANSØGNING

Ansøgere kan indsende en foreløbig ansøgning til sekretariatet umiddelbart efter dialogmødet, dvs. tidligst ved EMA dag 150 for nye lægemidler, og dag 56 for nye indikationer.

Den foreløbige ansøgning skal indeholde en beskrivelse af de punkter, som er drøftet på det indledende møde med sekretariatet. Den foreløbige ansøgning må maksimalt fylde ti A4-sider. Den foreløbige ansøgning skal sendes til Medicinrådets sekretariat (medicinraadet@medicinraadet.dk).

Hvis ansøgeren forventer at få det nye lægemiddel godkendt til flere indikationer, skal der indsendes en foreløbig ansøgning per indikation.


ENDELIG ANSØGNING

Når Europa-Kommissionen har givet markedsføringstilladelse til det nye lægemiddel, kan ansøgeren indsende en endelig ansøgning til Medicinrådet (medicinraadet@medicinraadet.dk).

Metodehåndbogen for nye lægemidler og nye indikationer beskriver, hvilke oplysninger der skal oplyses i ansøgningsskemaet. For at lette arbejdsgangen for ansøger, foregår ansøgning til Medicinrådet og Amgros samtidig i en fælles proces.


FORTROLIGE OPLYSNINGER

Som beskrevet i Medicinrådets fortrolighedspolitik, kan virksomheder have en klar interesse i at oplysninger, der er delt med Medicinrådet, holdes fortrolige. Såfremt en virksomhed gerne vil understrege nødvendigheden af konfidentialitet i særlige dokumenter, bør virksomheden gøre opmærksom på det ved fremsendelse af dokumenter til Medicinrådet, ved at markere tydeligt, hvilke oplysninger, der anses som fortrolige.


SUNDHEDSØKONOMI

Amgros bistår Medicinrådet med sundhedsøkonomiske vurderinger og analyser. For nye lægemidler og indikationsudvidelser udfører ansøger omkostningsanalysen. Amgros vurderer, hvorvidt de indsendte oplysninger er valide og relevante. Når Medicinrådet vurderer flere lægemidler inden for samme terapiområde, udarbejder Amgros omkostningsanalyser for de lægemidler, som ligestilles.